Галузеві і спеціалізовані продукти

Галузеві і спеціалізовані продукти

1С:Управління проектним офісом

"1С:Управління проектним офісом" - програмний продукт для підтримки проектного та процесного управління в проектно-орієнтованих підприємствах і організаціях. Продукт призначений для інжинірингових і девелоперських підприємств, керуючих і інвестиційних компаній, департаментів розвитку бізнесу, проектних інститутів і конструкторських бюро, консалтингових компаній, розробників програмного і апаратного забезпечення, організацій, які надають послуги з впровадження програмних продуктів, дизайнерських, архітектурних і рекламних студій, а також для будь-яких інших підприємств з проектним типом виробництва або для підприємств, які використовують управління проектами в своїй діяльності. 

Програмний продукт "1С:Управління Проектним Офісом" націлений на вирішення таких бізнес-задач:

 • Досягнення стратегічних цілей компанії шляхом управління складом портфелів проектів і об'єктивного аналізу пріоритетності виконуваних проектів і завдань.
 • Забезпечення ефективного управління компанією з різними організаційними структурами (функціональна, проектна, матрична структури). Поділу зон відповідальності між керівниками проектів, керівниками проектних груп і функціональними менеджерами при плануванні робіт і контролю над їх виконанням.
 • Організація ефективного управління фінансами компанії із застосуванням технології проектного бюджетування, використанням БРГК (бюджетів руху грошових коштів) і БДВ (бюджетів доходів і витрат).
 • Підвищення темпів і якості виконання проектів. Постійний моніторинг ходу виконання проекту, виявлення відхилень на ранніх стадіях проекту. Забезпечення керуючого персоналу компанії необхідною інформацією про виникаючі проблеми і порушення планів.
 • Ефективний розподіл ресурсів між проектами. Об'єктивний аналіз пріоритетів проектів і оцінки ступеня впливу відхилень на виконання проектних робіт.
 • Оперативний контроль ходу робіт по проектам. Надання оперативних даних з актуальних завдань і забезпечення негайного доведення інформації про виникаючі відхилення до комптентних керівників.
 • Своєчасна реакція на відхилення, що виникають в ході виконання проектних робіт. Забезпечення керівного персоналу компанії точними, оперативними та ненадлишковими даними про такі відхилення.
 • Збір і аналіз історії робіт за проектами, вдосконалення технологій підприємства. Акумулювання і аналіз історичних і статистичних даних, виділення "Кращих практик". Визначення нормативів для кожного виду робіт.
Програмний продукт "1С:Управління Проектним Офісом" орієнтований на широке коло споживачів, а саме:

 • Інжинірингові компанії.
 • Девелоперські компані.
 • Керуючі та інвестиційні компанії.
 • Проектні інститути і конструкторські бюро.
 • Консалтингові компанії.
 • Розробники апаратних засобів і програмного забезпечення.
 • Дизайнерські, архітектурні та рекламні студії.
 • Підприємства з проектним типом виробництва.
 • Офіси Управління Проектами.
 • Планово-виробничі (планово-економічні) відділи.
 • Департаменти інформаційних технологій.
 • Департамент якості.
 • Департаменти розвитку.

Рішення "1С:Управління Проектним Офісом" розроблено в середовищі "1С:Підприємство 8" і підтримує всі переваги сучасної технологічної платформи: високу продуктивність, масштабованість, простоту адміністрування і конфігурації. Рішення може бути інтегровано з іншими обліковими та управлінськими системами.

Функціональні можливості конфігурації

Управління портфелями проектів

Система дозволяє об'єднувати проекти в програми та портфелі, в одному портфелі та/або одній програмі проектів можуть перебувати проекти на різних стадіях життєвого циклу. Портфель проектів і програма проектів є додаткові аналітичні розрізи для всіх звітів і аналітичних інструментів системи, в яких в тій або іншій якості фігурують проекти.

На рівні портфеля проектів система дозволяє проводити:

 • Аналіз принципової здійсненності проектів в рамках заданих ресурсних обмежень підприємства. Виявлення ресурсних конфліктів між проектами, що виконуються, затвердженими до виконання і планованими проектами. Результати аналізу використовуються для прийняття рішень в процесі довгострокового планування діяльності підприємства.

 • Аналіз контрольних подій портфеля проектів. Зведення інформації про контрольні події різних проектів в одному поданні. Формування графічної карти проектних віх. У разі фактичного або потенційно можливого зриву термінів проводиться розрахунок прогнозованих фінансових санкцій. Результати аналізу використовуються для прийняття рішень в процесі оперативного і фінансового контролю діяльності підприємства.

 • Аналіз поточного стану та динаміки зміни ключових показників проектів, що входять в портфель або програму. Значення ключових показників можуть бути введені вручну керівниками проектів, а можуть і автоматично розраховуватися системою, в разі, якщо вихідні дані для розрахунку можна отримати в інформаційній базі.

Реалізований в системі механізм представлень, що налаштовуються, дозволяє керівнику отримувати потрібну інформацію з мінімальними витратами часу, "в три кліка".

  

Управління ресурсами підприємства

Система підтримує три варіанти управлінської структури підприємства:

 • Проектна структура управління. Планами проектів, трудовими ресурсами та виконанням робіт керують керівники проектів і проектних завдань.
 • Функціональна структура управління. Планами проектів, трудовими ресурсами та виконанням робіт керують керівники підрозділів і департаментів.
 • Матрична структура управління. Планами проектів керують керівники проектів, трудовими ресурсами та виконанням робіт керують керівники підрозділів.

В системі використовуються рольова структура трудових ресурсів і дворівневе планування проектних робіт: на етапі попереднього планування, роботи плануються за ролями (спеціальностями), потім на етапі оперативного планування проводиться розподіл робіт між трудовими ресурсами.

Система дозволяє нормувати вартість залучення трудових ресурсів до виконання робіт, для одного трудового ресурсу та/або ролі в системі, може зберігатися будь-яка кількість облікових ставок.

На рівні пулу трудових ресурсів система дозволяє проводити:

 • Моделювання ресурсних обмежень підприємства шляхом введення в систему планової потужності для кожної з ролей (спеціальностей). Зіставлення планової і фактичної потужності ролей трудових ресурсів, виявлення "вузьких місць".
 • Аналіз запланованої і фактичної завантаження ресурсів, виявлення "перевантажених" і "недовантажених" трудових ресурсів.
Реалізовані в системі концепції "диспетчера" і "власника ресурсів" дозволяють персоналізувати взаємодію з системою тих виконавців, які не мають фізичного доступу до системи (робота на об'єктах, аутсорсинг, і т.п.).

  

Управління проектами

План проекту - сукупність структурної декомпозиції робіт, календарних термінів, контрольних подій і даних про залучення трудових, матеріальних і фінансових ресурсів - може бути введений в систему декількома способами.

 • Ручне введення відповідних документів через панель управління проектом.
 • Завантаження даних проекту з файлу MS Project.
 • Завантаження даних проекту з шаблону, що зберігається в системі.

Також план проекту може бути введений в систему комбінованим способом: частина даних береться з шаблону, частина завантажується з файлу MS Project, частина даних вводиться та/або коригується вручну.

Система підтримує два методи оперативного планування проектних робіт:
 • З використанням рольової структури трудових ресурсів і матричної структури управління. В цьому випадку "проектний" керівник керує планом проекту, а "функціональний" керівник керує виконанням робіт. Призначення трудових ресурсів на конкретні роботи проводиться з урахуванням ролей, що виконуються.
 • Без використання рольової структури трудових ресурсів і матричної структури управління. В цьому випадку "проектний" керівник керує і планом проекту, і виконанням робіт. Призначення трудових ресурсів на конкретні роботи проводиться без урахування ролей, що виконуються.

Життєвий цикл проекту в рамках системи складається з п'яти стадій:

 • Ініціація проекту. На цій стадії фіксується намір виконати проект і призначається керівник проекту. Проект з'являється в системі у вигляді об'єкта.
 • Планування проекту. На цій стадії проводиться розробка попереднього плану проекту, визначаються склад і терміни проектних робіт, необхідні трудові, матеріальні та фінансові ресурси.
 • Затвердження проекту. На цій стадії проводиться аналіз принципової здійсненності проекту, виявляються ресурсні конфлікти з іншими проектами, вносяться корективи і затверджується базовий план проекту.
 • Виконання проекту. На цій стадії проводиться розподіл робіт між трудовими ресурсами, проводиться моніторинг та контроль виконуваних робіт. На підставі фактичних даних, отриманих від виконавців, проводиться регулярна актуалізація плану проекту. У разі необхідності проводиться оперативне перепланування. Також на цій стадії проводиться збір даних про фактичні витрати матеріальних і фінансових ресурсів.
 • Завершення проекту. На цій стадії реєструється факт припинення робіт за проектом, проводиться аналіз досягнутих результатів, виявлення і аналіз відхилень (за термінами, вартістю, якістю і т.п.).

Ключовим механізмом контуру управління проектами є механізм актуалізації проекту: на підставі даних про фактичне виконання (або ж зрив виконання) проектних робіт нижнього рівня декомпозиції, система виробляє повний перерахунок календарних термінів всіх елементів проекту. Актуалізація проекту, що виконується регулярно, дозволяє керівнику отримувати достовірну інформацію про стан робіт і оперативно реагувати на виникаючі проблеми.

На рівні проекту система дозволяє проводити:

 • План-фактний аналіз проектних завдань за термінами, тривалістю, вартістю, витратами ресурсів.
 • Аналіз контрольних подій проекту, розрахунок прогнозованих і фактичних фінансових санкцій.

Візуальний інструментарій системи дозволяє керівнику отримати інформацію про проект в різних уявленнях: табличні уявлення, дерево даних, діаграми Гантта, карта проектних віх, мережевий графік.


  

Управління фінансами

Система дозволяє створювати, зберігати і актуалізовувати плани трьох бюджетів проекту: бюджет витрат за проектом, бюджет доходів за проектом, бюджет руху грошових коштів (надходжень і виплат) за проектом. Елементи бюджетів зберігаються в розрізі проектних завдань, статей бюджету, контрагентів і контрактів (договорів з контрагентами).

Для бюджету витрат за проектом в системі передбачена функція автоматичного формування елементів бюджету. Бюджет витрат формується за інформацією про витрати, заплановані на залучення трудових, матеріальних і фінансових ресурсів до виконання проектної задачі. Автоматичне формування проводиться на підставі схеми розподілу суми, запланованої на залучення того чи іншого ресурсу, за статтями витрат. Схема розподілу налаштовується користувачем, причому допустима ситуація, коли за статтями бюджету витрат розподіляється не вся запланована сума, а лише якась частина.

Ключовою особливістю контуру управління фінансами проекту є неявна прив'язка елементів бюджету до календарних періодів. При плануванні бюджетів період задається у вигляді набору правил, що описують прив'язку елемента бюджету до тимчасових рамок проектної задачі. При зміні термінів проектної задачі (в тому числі і при виконанні актуалізації проекту) система виробляє автоматичний перерахунок фінансових планів.

У системі реалізований механізм версіонування фінансових планів проекту. У будь-який момент часу користувач може оформити поточний план будь-якого з бюджетів, як версію плану бюджету. Кількість збережених версій не обмежена.

Механізм версіонування дозволяє відстежувати зміни в бюджетах проекту, виявляти відхилення, аналізувати їх причини і своєчасно коригувати фінансову політику підприємства.

Введення даних про фактичні надходження і виплати, а також про нарахування фактичних доходів і витрат може проводитися на будь-якій стадії життєвого циклу проекту, і навіть після завершення проекту.

На рівні бюджетів проекту система дозволяє проводити:

 • План-фактний аналіз бюджету доходів, витрат і рухів грошових коштів за проектом в розрізі проектних завдань, статей бюджету, контрагентів, договорів та календарних періодів.

 • Аналіз відхилень між даними поточного фінансового плану, будь-який з версій фінансового плану і фактичним станом справ, виявлення відхилень.

Візуальний інструментарій системи дозволяє користувачеві отримувати дані бюджетів проекту, як в табличному вигляді, так і в графічному (діаграми і графіки). У межах однієї екранної форми можна отримати детальний і зведений план будь-якого з бюджетів, зіставлення доходів з витратами і надходжень з виплатами, зіставлення планових і фактичних даних, і т.д.


  

Управління роботами

Методологія, закладена в систему, визначає для проектних робіт ряд особливостей, що підвищують ефективність процесів планування і контролю. А саме:

 • Конкретна робота, виконувана в рамках проекту трудовим ресурсом ("елементарна операція" в термінах системи), повинна розташовуватися на самому нижньому рівні структури декомпозиції робіт.

 • У елементарної операції може бути один і тільки один виконавець. У разі, якщо для виконання роботи потрібно залучити кількох виконавців, потрібно або декомпозувати роботу на ряд елементарних операцій, або об'єднати виконавців в один трудовий ресурс. Принцип "одна робота - один виконавець" є наріжним для контуру управління роботами.

Життєвий цикл проектної роботи складається з наступних стадій:
 • Попереднє планування. На цій стадії в плані проекту з'являється елементарна операція, вказується виконавець, тривалість, трудомісткість і вартість роботи. В якості виконавця на цій стадії фігурує роль трудового ресурсу.
 • Оперативне планування. На цій стадії визначається виконавець роботи, визначаються точні терміни. В якості виконавця на цій стадії фігурує трудовий ресурс.
 • Прийняття до виконання. На цій стадії виконавець отримує інформацію про доручене йому завдання і підтверджує свою участь в його виконанні.
 • Виконання. На цій стадії проводиться періодичне введення в систему даних про, витрачений на задачу, робочий час.
 • Звіт про виконання. На цій стадії виконавець звітує про виконання роботи, вказує фактичні терміни і свої фактичні трудовитрати.
 • Завершення. На цій стадії керівник підтверджує завершення роботи, в разі необхідності коригує фактичні терміни і трудовитрати.

Допускається нелінійне проходження проектної роботи за стадіями: завдання може бути поверуто виконавцю на доопрацювання, завдання може бути завершено з ознакою "неуспішно" (в цьому випадку створюється новий екземпляр завдання і передається іншому виконавцю), і т.д.

Реалізований в системі механізм ескалацій проектних робіт дозволяє виконавцю донести до керівництва дані про передбачувані затримки виконання робіт. Ці дані використовуються механізмом актуалізації - "погані новини" впливають на календарні терміни проекту за фактом їх реєстрації в системі.

На рівні проектних робіт система дозволяє проводити:

 • Збір і подальший аналіз даних про розподіл робочого часу виконавців між проектними і позапроектними завданнями, а також даних про непродуктивні витрати (втрати) робочого часу.
 • Аналіз накопиченої статистичної інформації щодо виконання робіт, план-фактний аналіз тривалості, трудомісткості і вартості виконання робіт, виявлення та аналіз відхилень.
 • Аналіз накопиченої статистичної інформації по ескалації проектних робіт, виявлення та аналіз причин зриву поставлених термінів, аналіз наслідків таких зривів.

Візуальний інструментарій системи дозволяє користувачеві в зручній формі одержувати інформацію про роботи, в яких він є або виконавцем, або керівником. У поданні списку завдань активно використовується кольорове і графічне кодування, можливе виведення списку завдань у вигляді діаграми Гантта.


  

Управління знаннями

Система дозволяє створювати і зберігати в інформаційній базі шаблони проектів. Шаблон може являти собою як закінчений план проекту, так і будь-який з фрагментів плану проекту. Структура даних шаблону практично повністю ідентична структурі проекту: структурна декомпозиція робіт, інформація про трудові, матеріальні і фінансові ресурси, бюджети. Головна відмінність шаблону від плану проекту полягає в тому, що в шаблоні немає календарних термінів. По суті, шаблон проекту описує технологію, використовувану підприємством для виконання типових проектів.

В системі реалізована можливість обміну даними між контурами управління проектами та управління знаннями. Будь-який план проекту можна зберегти у вигляді шаблону. Будь-який з шаблонів можна завантажити в план проекту, при цьому план проекту може бути заміщений, а може бути доповнений даними шаблону - план проекту може бути зібраний з декількох шаблонів. При виконанні будь-яких операцій обміну даними між контурами управління знаннями та управління проектами в інформаційній базі зберігається зв'язок між елементом шаблону і відповідним йому елементом проекту.

На рівні шаблону проекту система дозволяє проводити:
 • Аналіз статистичної інформації по використанню технологій, прийнятих на підприємстві, в реальних проектах.
 • Аналіз відхилень (по тривалості, трудомісткості, вартості проектних робіт), що виникають в типових проектах. Результати аналізу використовуються для виявлення "вузьких місць" і "кращих практик", а також використовуються для прийняття рішень щодо вдосконалення технологій виконання проектів.

Візуальний інструментарій системи дозволяє користувачеві зробити моделювання будь-якого з шаблонів, без створення будь-яких додаткових об'єктів інформаційної бази, і отримати відповідь на питання, "якимих ресурсів потребують проект, і в які терміни він може бути виконаний, якщо почати його в зазначений період і вести за описаною в шаблоні технологією".


  

Сервісні функції

Конфігурація містить ряд сервісних об'єктів та механізмів. А саме:

 • Механізм зовнішніх друкованих форм. Практично для будь-якого об'єкта інформаційної бази можна визначити зовнішні призначені для користувача друковані форми, не зачіпаючи структуру метаданих і програмний код конфігурації.
 • Універсальна консоль звітів. Дозволяє конструювати і формувати довільні звіти до інформаційної бази без програмування, за допомогою візуального конструктора.
 • Механізм універсального звіту. Використовується в якості базового механізму при формуванні всіх звітів конфігурації, надає користувачеві гнучку систему налаштувань (склад угруповань, полів і відборів, умовне форматування і т.п.). Забезпечує одноманітність зовнішнього вигляду, функціональних можливостей і поведінки всіх звітів системи.
 • Управління користувачами системи. Дозволяє керувати списком користувачів без роботи в режимі Конфігуратора.

Конфігурація "1С:Управління проектним офісом" може бути інтегрована в рамках єдиної інформаційної бази з будь-яким типовим рішенням на платформі “1С:Підприємство”. Реалізована інтеграція з "1С:Документообіг". В поставку дистрибутива входить технічна інструкція по інтеграції конфігурацій, створена на прикладі об'єднання "1С:Управління проектним офісом" з типовою конфігурацією "1С:Управління виробничим підприємством".

  

Апаратний захист

Конфігурація захищена апаратним захистом за технологією фірми Катран. У разі, якщо ключ апаратного захисту відсутній, або з якихось причин непрацездатний, деякі функції системи будуть працювати некоректно.

Деякі функціональні блоки конфігурації закриті для модифікації користувачем. А саме:

 • Модуль розрахунку календарних термінів. Модуль містить алгоритми розрахунку календарних термінів для складної структури (з урахуванням ієрархії, зв'язків, виключень). Функція використовується в розрахунку термінів і актуалізації проектів, в оперативному плануванні робіт, і т.д.
 • Модуль читання даних MS Project. Модуль містить функції читання, розбору і перевірки файлів MS Project, а також функції перенесення даних з файлів MS Project в інформаційну базу.
 • Модуль формування сітьових графіків. Модуль містить алгоритми формування мережевих графіків по ієрархічній структурі елементів (з урахуванням зв'язків між ними). Функція використовується для виведення мережевого графіка на панель проекту.

Всі інші функціональні блоки і об'єкти конфігурації відкриті і доступні для модифікації і доопрацювань.

Умови придбання і сервісні послуги користувачам

Для придбання програми ви можете звернутися до 1С:Франчайзі. Поточні ціни вказані в прайс-листі.

Програма "1С:Управління проектним офісом" доступна в наступних варіантах поставки з апаратним захистом:

 • 4820179074338 1С:Підприємство 8. Управління Проектним Офісом

Розширення використання поставки програмних продуктів здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на конфігурацію:

 • 4820179074345 1С:Підприємство 8. Управління Проектним Офісом. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
 • 4820179074352 1С:Підприємство 8. Управління Проектним Офісом. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
 • 4820179074369 1С:Підприємство 8. Управління Проектним Офісом. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
 • 4820179074376 1С:Підприємство 8. Управління Проектним Офісом. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
 • 4820179074383 1С:Підприємство 8. Управління Проектним Офісом. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
 • 4820179074390 1С:Підприємство 8. Управління Проектним Офісом. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць

та відповідної кількості додаткових ліцензій на платформу "1С:Підприємство 8".

Для програмного продукту передбачено обслуговування по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС Україна).

Інтернет-підтримка зареєстрованих користувачів.


Повернення до списку