Галузеві та спеціалізовані продукти

Галузеві та спеціалізовані продукти

MES Оперативне управління виробництвом

Продукт відноситься до класу MES (manufacturing execution system) – рішень, систем управління виробничими процесами і призначений для вирішення задач синхронізації, координації, аналізу та оптимізації випуску продукції в рамках будь-якого виробництва. Найбільший ефект від впровадження конфігурації "MES Оперативне управління виробництвом" досягається при спільному використанні з ERP-рішенням "Управління виробничим підприємством", редакція 1.3, коли задачі об'ємно-календарного планування і виконання економічних розрахунків вирішуються на рівні ERP системи, а задачі поопераційної оптимізації та управління на MES – рівні. Також спеціалізоване рішення "MES Оперативне управління виробництвом" може використовуватися як самостійний програмний продукт для комплексного управління виробничим процесом в цілому на післяопераційному рівні.

Спеціалізоване рішення призначене для використання в наступних підрозділах виробничого підприємства:

 • Планово-економічний відділ;
 • Виробничо-диспетчерський відділ;
 • Відділ матеріально-технічного забезпечення;
 • Відділ технічного контролю.
 • Відділ кадрів та заробітної плати;
 • Відділ головного конструктора;
 • Відділ головного технолога;
 • Виробничі підрозділи.

Функціональні можливості редакції 1.2

Продукт дозволяє:

 • Фахівцям планово-економічного відділу – планувати обсяги виробництва, контролювати терміни виконання плану, контролювати обсяги відрядної заробітної плати робітників;
 • Фахівцям виробничо-диспетчерського відділу – моделювати виробничу програму, формувати маршрути виробництва, здійснювати оперативний контроль виробництва, контролювати терміни виконання технологічних операцій;
 • Фахівцям відділу матеріально-технічного забезпечення – отримувати графіки потреби у матеріалах і напівфабрикатах, фіксувати відпустку матеріалів у виробництво;
 • Фахівцям відділу технічного контролю – враховувати брак під час виготовлення виробів, контролювати показники якості та їх зміну на всіх етапах виробництва;
 • Менеджерам з продажу – отримувати інформацію про можливості виконання замовлення у задані покупцем терміни;
 • Начальникам виробництв – отримувати інформацію про заплановані операції, призначати виконавців, контролювати виконання технологічних операцій;
 • Робочим – оперативно отримувати план робіт на зміну, відображати виконання операцій.

Поліпшення техніко-економічних показників виробництва у разі впровадженні системи оперативного управління виробництвом досягається за рахунок:

 • Скорочення часу виконання замовлень через раціональне завантаження устаткування, зниження обсягів непродуктивної праці, зменшення простоїв і часу зберігання матеріалів, що підлягають обробці;
 •  Вдосконалення системи обліку та звітності, спрощення та упорядкування виробничого документообігу.

Управління портфелем виробничих замовлень

Зовнішні та внутрішні виробничі замовлення призначені для оформлення кількісних і календарних потреб в продукції та напівфабрикатах. Терміни виконання виробничих замовлень розраховуються виходячи з фактичних можливостей виробництва, і коригуються під час відображення виконання операцій.

Оперативне планування виробництва

Основними задачами підсистеми оперативного планування виробництва є:

 • Формування виробничої програми;
 • Формування розкладу відповідно до заданих критеріїв оптимізації, для виконання заданого обсягу робіт з урахуванням обмежень і сформованої виробничої ситуації на момент розрахунку;
 • Контроль термінів виконання контрольних значень (замовлень, маршрутних листів, технологічних операцій);
 • Оперативний контроль виробництва і реагування на відхилення від заданого графіка, перерахунок розкладу для відображення управлінських рішень.

 Для вирішення задачі побудови розкладу в "MES Оперативне управління виробництвом" застосовується математичний апарат теорії розкладів, зокрема евристичний алгоритм, що поєднує жадібні стратегії та стратегії обмеженого перебору, елементи теорії графів. Розглядається окремий випадок побудови розкладу виконання робіт з урахуванням відносин передування та обмежень на ресурси, з перериваннями обслуговування вимог (PRCPSP - Preemption Resource-Constrained Project Scheduling Problem).

Алгоритм дозволяє розміщувати технологічні операції на осі часу робочих центрів без дискретних інтервалів, з урахуванням наступних обмежень:

 • Умови передування технологічних операцій;
 • Доступність основних робочих центрів.

Формування виробничої програми

Виробнича програма дозволяє згрупувати джерела даних планування виробництва і на підставі цих даних виконати розвузлування, сформувати партії запуску, маршрути виробництва і потреби операцій маршрутів. Під час формуванні виробничої програми враховуються такі параметри, як: специфікації, технологічні карти, кратність, мінімальні партії запуску, умови передування.

Документ "Виробнича програма" не складає розклад завантаження робочих центрів, а тільки формує маршрути виробництва. Результатом документа є безліч операцій, послідовностей їх виконання, залежностей, нормативного часу їх виконання.

Виробнича програма не містить горизонту планування, а тільки додає до поточних невиконаних операцій нову безліч технологічних операцій з умовами виконання (в тому числі директивні терміни виконання). Механізм побудови розкладу розподіляє всю безліч операцій і прагне розташувати операції з мінімально можливим часом відхилень від директивних.

Планування графіка виробництва

Об'єктом планування є технологічні операції виробничої програми. Технологічні операції виробничої програми і залежності між ними формуються на підставі даних джерел планування з урахуванням технології виготовлення. Технологічні операції виробничої програми містять необхідну інформацію про нормативні терміни виконання, залежності від інших операцій, а також іншу аналітичну інформацію (замовлення на виробництво і т.ін.).

Механізми оперативного планування виробництва дозволяють розмістити безліч технологічних операцій виробничої програми на графіку завантаження робочих центрів відповідно до графіків роботи робочих центрів, а також з урахуванням обраних обмежень і критеріїв оптимізації.

Варіанти розподілу операцій

Розподіл технологічних операцій проводиться з урахуванням встановлених пріоритетів.

Підтримувані варіанти розподілу технологічних операцій:

 • Пряме планування - від перших до останніх операцій в технологічному маршруті;
 • Зворотне планування - від останніх до перших операцій в технологічному маршруті.

Перепланування графіка виробництва

У випадках виникнення браку, поломки обладнання, відставання від планових показників часу виконання операцій відбувається відхилення від графіка виробництва, для актуалізації даних з виробництва продукту необхідно здійснити перепланування графіка виробництва.

Диспетчеризація виробництва

Основна мета диспетчеризації – забезпечення та підтримка нормального протікання виробничого процесу без збоїв і без порушень прийнятого на підприємстві виробничого циклу, відстеження виконання планів випуску готової продукції на всіх стадіях її виготовлення.

Формування поточного оперативного плану виробництва неможливо без зворотного зв'язку про хід виконання запланованих операцій. Основними задачами підсистеми диспетчеризації виробництва є:

 • Формування завдань на виконання технологічних операцій;
 • Оперативне відображення ходу виконання операцій;
 • Контроль термінів виконання технологічних операцій;
 • Формування документів випуску.

Формування змінно-добових завдань

Оперативний план виробництва є джерелом даних для призначення виконання робіт робочим центрам, на підставі яких на короткостроковий період (зміна, доба) формується документ змінно-добове завдання. Склад робіт, час виконання, робочі центри, потреби можуть бути скориговані майстром зміни. Документ фіксує запланований час і є підставою для виконання. 

Управління ходом виконання операцій

Інструмент призначений для навігації між призначеними до виконання операцій та управління ходом виробництва у реальному режимі часу. З урахуванням встановлених відборів (в тому числі передбачена робота зі сканерами штрихкодів), для кожної операції відображається необхідна інформація:

 • Позначення технологічної операції з прив'язкою до робочого центру і нормативним часом виконання;
 • Семафорна система стану виконання, часу виконання.

Інструмент дозволяє змінювати стан виконання (початок, перерва, завершення і т.п.), відображати завершення або відмову від виконання операції, здійснювати контроль виробництва продукції. Передбачена можливість групової обробки операцій. Зміна станів виконання операцій відбивається на графіку завантаження устаткування.

Операції, що не виконані з яких-небудь причин, при виконанні процедури перепланування заново розміщуються на графіку завантаження устаткування і плануються до виконання.

Відображення факту виконання операції

У разі завершенні або скасування виконання фіксується така інформація:

 • Фактичний термін виконання;
 • Виконавець (передбачена можливість відображення кількох виконавців із зазначенням КТУ) і сума до нарахування;
 • Вхідні/вихідні ресурси.

Інформація заповнюється автоматично і може бути змінена.

Формування нарядів на роботу

Технологічний процес, прописаний у маршрутних картах, може не завжди відбуватися в одному цеху. У разі кооперації усередині заводу, тобто якщо деталь віддається на обробку до іншого підрозділу підприємства, цехом-здавачем виписується вихідний робочий наряд, який разом з деталлю віддається до цеху-виконавеця.

Доплатні наряди – це наряди, за якими оплачуються роботи, що пов'язані із виробництвом основної продукції, тобто до виготовлення ДЗО, на які виписуються маршрутні карти, у тих випадках, коли виникає необхідність в непередбачених маршрутною картою технологічних операціях.

Робочі наряди – це наряди, за якими оплачується робота, на яку не передбачена виписка маршрутних карт.

Формування документів випуску

У системі реалізовано можливість налаштування регламентних завдань для розсилки звітів відповідальним особам. Можливе використання різних налаштувань під час формування звітів, що розсилаються різним відповідальним особам.

Для відображення оперативного випуску продукції та виробітку відповідно до відрядної заробітної плати у конфігурації "Управління виробничим підприємством", передбачені документи майстра зміни: "Звіт майстра зміни", "Звіти про склад зміни" та "Відрядний наряд".

Документи прикладних рішень повністю ідентичні і дозволяють сформувати регламентні документи для відображення в обліку.

Звіт майстра зміни

Документ "Звіт майстра зміни" призначений для оперативного відображення відомостей:

 • випуск продукції за зміну;
 • кількість витрачених протягом зміни матеріалів.

Звіт про склад зміни

Для оперативного обліку часу, відпрацьованого співробітниками підприємства, призначений документ "Звіт про склад зміни".

Документ "Звіт про склад зміни" дає змогу побачити дані про співробітників, які працювали у зміні, а також тих, хто мав працювати, але був відсутній. Для кожного співробітника можна вказати ознаку явки, час явки та фактично відпрацьований час. Якщо працівник був відсутній, то можна вказати причину неявки і співробітника, який його заміщає.

Відрядний наряд

Документ призначений для реєстрації фактичного відрядного виробітку в управлінському, бухгалтерському та податковому обліку витрат, а також для цілей обчислення заробітної плати:

 • з одного боку, в документі описуються виконані за нарядом роботи;
 • з іншого боку, визначається склад виконавців (наприклад, бригада робітників), які виконали роботу.

Управління даними про вироби

Управління даними про склад продукції та напівфабрикатів, про маршрути проходження виробів по виробничих підрозділах і складах – це важливий елемент процесу управління виробництвом, за допомогою якого здійснюється організація та планування виробництва.

Основним засобом планування матеріальних витрат на виготовлення продукції є специфікації.

Специфікація

Специфікація містить перелік матеріалів та інших складових, що використовуються під час виробництва виробу. Всі описи матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих і готових виробів зберігаються в інформаційній базі у загальному номенклатурному списку, що спрощує процес складання специфікацій та, у кінцевому підсумку, полегшує планування та управління.

Для кожної комплектуючої, що входить до специфікації, можна вказати, відносно чого буде виконуватися розрахунок її споживання (норматив) – відповідно до кількості готової продукції або до кількості основної сировини. Основною сировиною вказується одна з комплектуючих, які входять до складу специфікації.

У специфікації може бути враховано виникнення зворотних відходів у результаті випуску виробу. Зворотні відходи підлягають реєстрації як матеріали, які придатні до використання у діяльності підприємства.

Можна керувати функціональністю специфікації через включення/відключення видимості закладок і реквізитів у табличних частинах форми специфікації. Передбачено два рівні налаштування функціональності специфікацій. Перший рівень визначається налаштуваннями, які задаються для конкретного користувача. Налаштування, задані для користувача будуть використовуватися для нього за замовчуванням під час створення нових або відкритті існуючих специфікацій. Другий рівень налаштування – це управління функціональністю конкретної специфікації. Управління може здійснюватися користувачем під час роботи зі специфікацією.

Для швидкого заповнення табличних частин специфікації у них можна скопіювати або додати дані з аналогічних табличних частин інших специфікацій. Дані всіх закладок однієї специфікації можна скопіювати до іншої специфікації або використовувати для заповнення інформацію про фактичні витрати матеріалів.

Комплектуюча або готовий виріб може складатися з будь-яких інших елементів списку номенклатури. У свою чергу, він може бути включений до специфікації іншого виробу.

Специфікація може налічувати кілька технологічних операцій у декількох робочих центрах. Тому мінімальним елементом опису виробничого процесу в конфігурації є технологічна карта виробництва, що є описом технологічної операції, що виконується у робочому центрі.

Для цілей оперативного планування виробництва весь технологічний процес можна представити послідовною комбінацією технологічних карт виробництва – описів наборів технологічних операцій.

Склад об'єктів для опису структури виробів запозичений з типової конфігурації "Управління виробничим підприємством", редакція 1.3 та у разі спільного використання синхронізується з обліковою інформацією.

Рольовий підхід до організації робочих місць

У конфігурації реалізовано рольовий підхід до організації робочих місць. Набір ролей, достатній для виконання користувачами певних функцій, відповідних посадових обов'язків, формує профіль користувача.

Інтеграція з іншими системами

Призначення цієї підсистеми – прийом і передача інформації з/до облікової або управлінської системи підприємства.

 Основні функції, що реалізовані у підсистемі:

Технологічні переваги

"MES Оперативне управління виробництвом" розроблена на технологічній платформі "1С:Підприємство 8.3", яка дозволяє:

 • забезпечити високу надійність, продуктивність та масштабованість системи;
 •  організувати роботу із системою через Інтернет, у режимі тонкого клієнта або веб-клієнта (через звичайний інтернет-браузер), включно з "хмарковому" режимі;
 • створювати мобільні робочі місця із використанням планшетів та смартфонів під управлінням ОС iOS, Android, Windows;
 • налаштовувати інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів з урахуванням ролі користувача, його прав доступу та індивідуальних налаштувань.

Механізм функціональних опцій, реалізований в "MES Оперативне управління виробництвом", дозволяє "вмикати" або "вимикати" різні функціональні частини прикладного рішення без програмування (зміни конфігурації). Конфігурація не містить закритих або захищених ділянок коду. Усі об’єкти й модулі конфігурації є відкритими й конфігуруються.

Функціональні можливості редакції 1.1

Підтримка редакції 1.1 конфігурації "MES Оперативне управління виробництвом" здійснюється до 01.12.2016.

Основна функціональність (* - Найменування наведені відповідно до термінології, прийнятої Міжнародною асоціацією виробників і користувачів систем управління виробництвом (MESA International - mesa.org)):

 • Управління портфелем виробничих замовлень:
  • Сценарне моделювання виробничої програми;
  • Оптимізація партій запуску;
  • Управління пріоритетами замовлень;
  • Контроль термінів виконання.
 • Контроль стану і розподіл ресурсів (RAS - Resource Allocation and Status) *:
  • Технологічне обладнання:
   • Графіки роботи;
   • Відхилення від заданих графіків на ремонти і техобслуговування;
   • Поточний стан;
   • Напрацювання.
  • Матеріальні ресурси:
   • Вільні залишки і прогноз надходження матеріалів;
   • Графік споживання і заповнення потреб;
   • Дефіцит матеріалів;
  • Трудові ресурси:
   • Інформація про кваліфікацію;
   • Графіки роботи;
   • Факти виходу, виконання, заміщення.
 • Оперативне/Детальне планування (ODS - Operations/Detail Scheduling) *:
  • Можливість налаштування моделей побудови розкладу шляхом комбінування складу та послідовностей застосування критеріїв оптимізації (тривалість розкладу, час транспортування і переналагодження, мінімальна свобода планування тощо);
  • Планування завантаження з урахуванням умов порядку технологічних операцій, доступності і прогнозів доступності ресурсів (матеріальних, спецоснастки, бригад та інших.);
  • Сценарне моделювання та формування детальних планів по декількох моделях планування з вибором оптимального розкладу відповідно до моделі вагових критеріїв оцінки оптимальності;
  • Інтерактивне редагування даних планування;
  • Можливість підключення власних алгоритмів складання розкладів і формування партій запуску/випуску для різних видів виробництв і технологічного обладнання;
  • Оперативне перепланування завантаження робочих центрів.
 • Диспетчеризація виробництва (DPU - Dispatching Production Units) *:
  • Формування завдань на виконання технологічних операцій, контроль виконання;
  • Управління ходом виробництва, виконання операцій;
  • Управління якістю (аналіз відповідності нормам показників якості, формування завдань на виправлення браку, статистичний контроль стабільності показників якості з використанням контрольних карт Шухарта);
  • Аналіз причин зриву термінів виконання, простоїв, ремонтів тощо.
 • Збір та зберігання даних (DCA - Data Collection/Acquisition) *:
  • Історія станів виконання технологічних операцій;
  • Збір інформації та аналіз історії причин відхилення від заданого плану;
  • Збір інформації та аналіз невідповідностей показників якості.
 • Управління трудовими ресурсами (LUM - Labor/User Management) *:
  • Кадрова історія співробітників (прийом, кадрове переміщення, звільнення, кваліфікація);
  • Контроль присутності, заміщення;
  • Розподіл оплати з урахуванням КТУ;
  • Звіти по доступному часу, 
  • Звіти з виробітку, з заміщення співробітників;
  • Аналіз результатів виконання технологічних операцій співробітниками.
 • Відстеження і генеалогія продукції (PTG - Product Tracking and Genealogy) *:
  • Оперативна інформація про поточний стан виконання як самого замовлення (планові терміни з урахуванням поточного стану виконання) так і продукції, маршрутних листів, технологічних операцій, пов'язаних з ним;
  • Оперативна інформація і аналіз історії планових і фактичних технологічних операцій з даними про виконавців, відхиленнях (виправлення браку, коригування маршрутів тощо);
  • Оперативна інформація і аналіз історії планових і фактично спожитих ресурсів.
 • Аналіз ефективності виробництва (PA - Performance Analysis) *:
  • Аналіз завантаження устаткування, звіти по плановому та фактичному завантаженню технологічного обладнання;
  • Аналіз стану виконання контрольних значень графіка виробництва;
  • Аналіз технологічних параметрів випуску продукції

Реалізація функцій "Управління технічним обслуговуванням і ремонтами (MM - Maintenance Management)*" досягається спільним використанням з "ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування". Рішення призначене для організації ремонтів та обслуговування промислового обладнання, і використовується в підрозділах, що мають відношення до управління активами, ремонтів і обслуговування. "MES Оперативне управління виробництвом" надає дані про напрацювання і про відмови технологічного обладнання, "ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування" забезпечує інформацією про відхилення від графіків роботи для виконання обслуговування, оглядів тощо. 

Умови придбання та супроводу

Для придбання програми ви можете звернутися до компаній, які беруть участь у проекті "Центр компетенції з ERP-рішень". 

ПРОФ версія конфігурації включена до складу наступних продуктів:

 • MES Оперативне управління виробництвом

Для програмного продукту передбачено обслуговування по лінії ІТС Галузевий 3-ої категорії.

Інтернет-підтримка зареєстрованих користувачів версії ПРОФ


Повернення до списку